مشاهده پست

. . ﷽ آرشیو ولادت امیرالمومنین علیه‌السلام . . مــداح : کــربـلایـــی‌حســـین‌طاهـــری . . ‏[ WWW.FADAK.INFO ] ‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ‏هم اكنــون جهت دريافــتِ اخبــار ؛ تصـاوير و فايــل هاي صــوتي و تصويـــري مراسمـــــات⠀⠀⠀⠀⠀⠀ باانـــواع كــيفــــيت هـا ؛ به صـــورتِ كامــــل ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ به ســـايتِ فدک ؛ صفـــحه رسمی اينســـتگرام ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ وكانال رســمي کربلایی حـــســین طاهـــری در ؛ ⠀⠀⠀⠀⠀ شـبكه ي اطلاع رساني ســـروش مـراجـعه نماييد ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ [WWW.FADAK.INFO] [Telegram.me/FADAKINFO_CHANNEL]⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ [https://sapp.ir/fadakinfo] [Instagram.com/fadakinfo] ‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #مكتب_الزهرا #حاج_محمدرضا_طاهري #كربلايي_حسين_طاهري ‏@hajmohamadtaheri ‏@noorieh.info ‏@hajmohamadtaheri_video ‏@hoseintaheri

مشاهده پست

. . ﷽ آرشیو ولادت امیرالمومنین علیه‌السلام . . مــداح : کــربـلایـــی‌حســـین‌طاهـــری . . ‏[ WWW.FADAK.INFO ] ‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ‏هم اكنــون جهت دريافــتِ اخبــار ؛ تصـاوير و فايــل هاي صــوتي و تصويـــري مراسمـــــات⠀⠀⠀⠀⠀⠀ باانـــواع كــيفــــيت هـا ؛ به صـــورتِ كامــــل ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ به ســـايتِ فدک ؛ صفـــحه رسمی اينســـتگرام ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ وكانال رســمي کربلایی حـــســین طاهـــری در ؛ ⠀⠀⠀⠀⠀ شـبكه ي اطلاع رساني ســـروش مـراجـعه نماييد ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ [WWW.FADAK.INFO] [Telegram.me/FADAKINFO_CHANNEL]⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ [https://sapp.ir/fadakinfo] [Instagram.com/fadakinfo] ‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #مكتب_الزهرا #حاج_محمدرضا_طاهري #كربلايي_حسين_طاهري ‏@hajmohamadtaheri ‏@noorieh.info ‏@hajmohamadtaheri_video ‏@hoseintaheri

مشاهده پست

. . ﷽ آرشیو ولادت امیرالمومنین علیه‌السلام . . مــداح : کــربـلایـــی‌حســـین‌طاهـــری . . ‏[ WWW.FADAK.INFO ] ‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ‏هم اكنــون جهت دريافــتِ اخبــار ؛ تصـاوير و فايــل هاي صــوتي و تصويـــري مراسمـــــات⠀⠀⠀⠀⠀⠀ باانـــواع كــيفــــيت هـا ؛ به صـــورتِ كامــــل ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ به ســـايتِ فدک ؛ صفـــحه رسمی اينســـتگرام ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ وكانال رســمي کربلایی حـــســین طاهـــری در ؛ ⠀⠀⠀⠀⠀ شـبكه ي اطلاع رساني ســـروش مـراجـعه نماييد ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ [WWW.FADAK.INFO] [Telegram.me/FADAKINFO_CHANNEL]⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ [https://sapp.ir/fadakinfo] [Instagram.com/fadakinfo] ‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #مكتب_الزهرا #حاج_محمدرضا_طاهري #كربلايي_حسين_طاهري ‏@hajmohamadtaheri ‏@noorieh.info ‏@hajmohamadtaheri_video ‏@hoseintaheri

مشاهده پست

. . ﷽ آرشیو ولادت امیرالمومنین علیه‌السلام . . مــداح : کــربـلایـــی‌حســـین‌طاهـــری . . ‏[ WWW.FADAK.INFO ] ‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ‏هم اكنــون جهت دريافــتِ اخبــار ؛ تصـاوير و فايــل هاي صــوتي و تصويـــري مراسمـــــات⠀⠀⠀⠀⠀⠀ باانـــواع كــيفــــيت هـا ؛ به صـــورتِ كامــــل ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ به ســـايتِ فدک ؛ صفـــحه رسمی اينســـتگرام ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ وكانال رســمي کربلایی حـــســین طاهـــری در ؛ ⠀⠀⠀⠀⠀ شـبكه ي اطلاع رساني ســـروش مـراجـعه نماييد ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ [WWW.FADAK.INFO] [Telegram.me/FADAKINFO_CHANNEL]⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ [https://sapp.ir/fadakinfo] [Instagram.com/fadakinfo] ‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #مكتب_الزهرا #حاج_محمدرضا_طاهري #كربلايي_حسين_طاهري ‏@hajmohamadtaheri ‏@noorieh.info ‏@hajmohamadtaheri_video ‏@hoseintaheri

مشاهده پست

. . ﷽ آرشیو ولادت امیرالمومنین علیه‌السلام . . مــداح : کــربـلایـــی‌حســـین‌طاهـــری . . ‏[ WWW.FADAK.INFO ] ‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ‏هم اكنــون جهت دريافــتِ اخبــار ؛ تصـاوير و فايــل هاي صــوتي و تصويـــري مراسمـــــات⠀⠀⠀⠀⠀⠀ باانـــواع كــيفــــيت هـا ؛ به صـــورتِ كامــــل ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ به ســـايتِ فدک ؛ صفـــحه رسمی اينســـتگرام ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ وكانال رســمي کربلایی حـــســین طاهـــری در ؛ ⠀⠀⠀⠀⠀ شـبكه ي اطلاع رساني ســـروش مـراجـعه نماييد ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ [WWW.FADAK.INFO] [Telegram.me/FADAKINFO_CHANNEL]⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ [https://sapp.ir/fadakinfo] [Instagram.com/fadakinfo] ‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #مكتب_الزهرا #حاج_محمدرضا_طاهري #كربلايي_حسين_طاهري ‏@hajmohamadtaheri ‏@noorieh.info ‏@hajmohamadtaheri_video ‏@hoseintaheri

مشاهده پست

. . ﷽ آرشیو ولادت امیرالمومنین علیه‌السلام . . مــداح : کــربـلایـــی‌حســـین‌طاهـــری . . ‏[ WWW.FADAK.INFO ] ‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ‏هم اكنــون جهت دريافــتِ اخبــار ؛ تصـاوير و فايــل هاي صــوتي و تصويـــري مراسمـــــات⠀⠀⠀⠀⠀⠀ باانـــواع كــيفــــيت هـا ؛ به صـــورتِ كامــــل ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ به ســـايتِ فدک ؛ صفـــحه رسمی اينســـتگرام ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ وكانال رســمي کربلایی حـــســین طاهـــری در ؛ ⠀⠀⠀⠀⠀ شـبكه ي اطلاع رساني ســـروش مـراجـعه نماييد ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ [WWW.FADAK.INFO] [Telegram.me/FADAKINFO_CHANNEL]⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ [https://sapp.ir/fadakinfo] [Instagram.com/fadakinfo] ‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #مكتب_الزهرا #حاج_محمدرضا_طاهري #كربلايي_حسين_طاهري ‏@hajmohamadtaheri ‏@noorieh.info ‏@hajmohamadtaheri_video ‏@hoseintaheri

مشاهده پست

لطفا انگشت مبارک را برای لایک بفشارید😘😘 @ashpazi_khanooomi کیک یخچالی ‎ بیسکوییت پتی بور ‎ برای سس؛ ‎ یک فنجان شیر ‎ سه قاشق غذاخوری کاکائو ‎ قاشق غذاخوری پودر قند ‎ (سه قاشق غذاخوری کره (ذوب شده ‎ برای روی کیک ؛ ‎ خامه (نصف بسته) ‎شکلات ۷۰ گرم ‎ شکلات سفید ۳۰گرم 😍😍 طرز تهیه کاملا مشخصه سوالی داشتین درخدمتم😘😘 لطفا کپی با ذکر منبع🚫 ترجمه از: @ashpazi_asan20 . Video by: @sevdenurkaya @sevdenurkaya . . ‏@ashpazi_khanooomi #شیرینی ‎#فینگر_فود #سفره_آرایی #اشپزی #اشپزی_ایرانی #شام #آشپزی_ایرانی #تزیین_غذا #ترشی #آشپزی #غذای_سالم #پیتزا #دستپخت #برنج#خورشت #خوراکی #غذا#فینگرفود #رسپی #ناهار #سالاد #سوپ #کیک_خونگی #غذای_ایرانی #آشپزی_آسان

مشاهده پست

. امروز روز تو و این ساعت ها و دقیقه ها برای توست😊 دلم میخواست که همه ی دنیا را خبر کنم و بگویم که امروز تولد شیرین من است، دلم میخواست که تمام زیبایی های دنیا را برایت جمع کنم و برایت بیاورم و بگویم که چقدر خوشحالم از اینکه امروز خدا تو را به زمین هدیه داد💞 دوستت دارم⁦♥️⁩ همیشه پیروز باشی و مانا💕 از طرف 🤪 . پ.ن : پست سفارشی تقدیم به عشق ابدیم: @hakimermi .  برای رزرو پست سفارشی دایرکت بزنید 💕 . پیج ♯هشتگ رو لطفا دنبال کنین 👇👇 😊 . @8hashtag_ @8hashtag_