‌‌
یک رئیس‌جمهور میگوید «هر جمعه در تهران علیه نظام راه‌پیمایی است».
اوّلاً جمعه نیست و شنبه است، #تهران نیست و #پاریس است.