ورق بزنید
____
ما با باورهامون محشور میشیم

سخنرانی کامل در کانال تلگرام/لینک در قسمت بیو پیج .
ملت ابراهیم ١٠ فرودین ۹٧ - مشهد مقدس

@aliakbarraefipour.ir
#جنبش_مصاف
#مصاف
#استاد_رائفی_پور