یوم الحسرت یعنی اربعین که همه رفتند و من جاماندم..از قافله ی عشق.😢😢😢