اگر حرم #حضرت_معصومه #شفا میدهد، چرا مردم در #قم #کرونا گرفته اند?! ◀️ نشر حداکثری با شما